Sera Sogn Martin

La Sera Sogn Martin ei ina sera culturala a Lumbrein - entuorn ils 11 da november, il gi da Sogn Martin.

Quella sera porscha divertiment, reflexiun e la finala in tec variaziun dil quotidian.


Sera Sogn Martin 2013


La 6. Sera Sogn Martin ha giu liug vendergis ils 8 da november 2013
en l' anteriura casa communala a Lumbrein.


Clau Solèr ha prelegiu ord siu cudisch.
Paula Cadonau ha accumpignau musicalmein.

Comments